Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea
Direcției
Județene de Evidență a Persoanelor Bacău,
precum și solutionarea problemelor din competența
acesteia

 

DJEP Bacău a fost înființată în baza Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 cu modificările și completările ulterioare prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 118/21.12.2004 sub denumirea de „Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Bacău” funcționând ca instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică, sub autoritatea administrației publice județene.

Ulterior prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 21/28.02.2005, se aprobă schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Bacău în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău cu sediul în Bacău, str. Henri Coandă, nr. 2.


• Ordonanța nr.84/2001 - privind inființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

• O.U.G. nr. 97/2005 - privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare;

• H.G. nr. 295/2021 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români;

• Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare;

• H.G. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;

• Legea 287/2009 privind Codul Civil;

• Ordonanța nr. 41/2003 - privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare;

• H.G. nr. 220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea și transmiterea în străinătate a certificatelor și extraselor de pe actele de stare civilă, precum și a datelor cu privire la domiciliul și reședința unor persoane;

• Legea cetățeniei române nr.21/1991, modificată și completată ulterior;

• Legea nr.105/1992 - cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat, cu modificările și  completările ulterioare;

• Legea nr.272/2004 - privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și  completările ulterioare;

• Legea nr.273/2004 - privind regimul juridic al adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• Legea nr.117/1999 - privind taxele extrajudiciare de timbru;

• O.U.G. nr.57/2019 - Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

• Legea nr.53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare ;

• Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

• O.U.G. nr. 70/2009- pentru modificarea și completarea unor acte normative privind taxe și tarife cu caracter nefiscal.

• Legea nr. 544/2001 - privind liberul acces la informațiile de interes public;