Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Bacău,
precum și soluționarea problemelor din competența acesteia

 

DJEP Bacău a fost înființată în baza Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 cu modificările și completările ulterioare prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 118/21.12.2004 sub denumirea de „Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Bacău” funcționând ca instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică, sub autoritatea administrației publice județene.

Ulterior prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 21/28.02.2005, se aprobă schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Bacău în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău cu sediul în Bacău, str. Henri Coandă, nr. 2.


• Ordonanța Guvernului nr.84/2001 - privind inființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

• O.U.G. nr. 97/2005 - privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare;

• H.G. nr. 295/2021 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români;

• Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare;

• H.G. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;

• Legea 287/2009 privind Codul Civil;

• Legea cetățeniei române nr.21/1991, modificată și completată ulterior;

• Legea nr.272/2004 - privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și  completările ulterioare;

• Legea nr.273/2004 - privind regimul juridic al adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 

• H.G. 839/2006 privind forma și conținutul actelor de identitate, ale autocolantului, privind stabilirea reședinței și ale cărții de imobil;

• H.G. 220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea și transmiterea în străinătate a certificatelor și extraselor de pe actele de stare civilă, precum și  a datelor cu privire la domiciliul și reședința unor persoane;

• O.U.G. nr.57/2019 - Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

• Legea nr.53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

• Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;


• Legea nr. 544/2001 - privind liberul acces la informațiile de interes public;


•Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare.