CARTEA DE IDENTITATE – PREZENTARE GENERALĂ

 

        Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău îndrumă, coordonează si controlează metodologic activitatea Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor din județul Bacău (în număr de 16), servicii care primesc documentele necesare în vederea eliberării actelor de identitate în funcție de domiciliul solicitantului.

        Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor din județul Bacău sunt:

1. Bacău

2. Buhuși

3. Comănești

4. Dărmănești

5. Dofteana

6. Mărgineni

7. Moinești

8. Onești

9. Palanca

10. Podu Turcului

11. Răcăciuni

12. Sascut

13. Secuieni

14. Slănic Moldova

15. Tamași

16. Tîrgu Ocna

 

ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE:

 

DOCUMENTE CU CARE SE POATE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SAU REȘEDINȚĂ

 

a)  Acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ, cum ar fi:

· contract de vânzare cumpărare, însoțit de proces verbal de predare-primire imobil ( unde este cazul);

· contract de donație a unui imobil tip locuință;

· titlu de proprietate a unui imobil tip locuință;

· act de adjudecare a unui imobil tip locuință la licitație;

· act de alipire sau dezlipire a unui imobil cu destinație de locuință;

· contract de dare în plată a unui imobil cu destinație de locuință;

· contract de schimb imobiliar;

· actul de partaj voluntar autentificat/hotărârea judecătorească privind partajul bunurilor , definitivă și irevocabilă;

· contract de comodat, autentificat la notar/ atestate părțile, conținutul, semnătura și data certă de către un avocat;

 · contract de întreținere sau rentă viageră, autentificat;

· contract de vânzare cumpărare cu rezerva uzufructului sau abitației viagere;

 · contract de închiriere, autentificat la notar/ înregistrat la administrația financiara/ atestate părțile, conținutul, semnătura și data certă de către un avocat;

· contract de leasing imobiliar;

 · contract de întreținere autentificat la notarul public;

· certificat de moștenitor;

· hotărâri judecătorești de constatare a dreptului de proprietate, rămase definitive și irevocabile;

· extras de carte funciară pentru informare ( valabil 30 de zile de la emitere);

· autorizație de construcție a unui imobil tip locuință + proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

· contract de construire locuință însoțit de procesul verbal de predare/primire a locuinței;

 

b) Declarația scrisă a găzduitorului, persoana fizică sau juridică, de primire în spațiu, însoțită de unul din documentele prevăzute la lit. a);

 

În cazul în care imobilul nu a fost notificat în cartea funciară ca locuință a familiei, soțul care dă declarația de primire în spațiu va menționa următorul text: „ declar că imobilul nu a fost notificat în cartea funciară ca locuință a familiei“.

Declarația scrisă de primire în spațiu a găzduitorului poate fi dată în fața lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, a polițistului de siguranță publică, a notarului public ori a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

c) Declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil, faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) și b); pentru minorii și persoanele fizice puse sub interdicție, declarația se dă și se semnează de către părinți sau de către reprezentanții lor legali;

d) Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în registrul agricol ( valabil cel mult 30 de zile de la data emiterii).

 

Nu constituie dovada adresei de domiciliu/reședință:

· antecontractul/promisiunea de vânzare – cumpărare;

· testamentul;

· certificatul de atestare fiscală;

· certificatul de nomenclatură stradală.

 

CAZURI ÎN CARE SE ELIBEREAZĂ O NOUĂ CARTE DE IDENTITATE:

 

• la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;

• în cazul schimbării domiciliului, a denumirii sau a rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor;

• în cazul deteriorării actului de identitate;

• în cazul distrugerii, pierderii sau furtului actului de identitate;

• când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului ;

• în cazul anulării ;

• în cazul schimbării sexului;

• în cazul atribuirii unui nou CNP;

• pentru preschimbarea buletinului de identitate.

 

 

 

DOCUMENTE NECESARE OBȚINERII PRIMEI CĂRȚI DE IDENTITATE

LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

·        cerere tip de eliberare a actului de identitate( de la ghișeul de evidență a persoanelor);

·        certificatul de naștere, original și copie;

·        actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal, original; în cazul în care părintele este cetățean străin, va prezenta permisul de ședere permanentă;

·        certificatul de căsătorie al părinților ori certificatul de divorț însoțit de acordul parental/ hotărârea judecătorească de divorț definitivă/ irevocabilă, după caz, în situația în care părinții sunt divorțați, original și copie;

·        documentul prin care s-a instituit tutela, curatela sau plasamentul minorului, dacă este cazul, original și copie;

·        documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate( 7 lei - achitați la impozite și taxe locale ).

 

notă:

·        cererea de eliberare a actului de identitate se depune în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani.

·        minorul depune cererea însoțit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, care va semna cererea alături de acesta.

 

 

DOCUMENTE NECESARE  ÎN CAZUL ELIBERARII UNEI NOI CĂRȚI DE IDENTITATE:

 

Documente necesare obținerii cărții de identitate în cazul preschimbării, expirării, pierderii, distrugerii, deteriorării, furtului actului de identitate, schimbării numelui, prenumelui sau sexului, schimbării domiciliului, schimbării denumirii localității sau străzii, atribuirii unui nou CNP, când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia

 

·        cerere tip de eliberare a actului de identitate ( de la ghișeul evidența a persoanelor);

·        actul de identitate, după caz;

·        certificatul de naștere, original si copie;

·        certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original si copie;

·        certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă /irevocabilă, în cazul persoanelor divorțate, original si copie;

·        certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani care își schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate, după caz, original și copie;

·        documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;

·        un document emis de instituții sau autorități publice (pașaport sau permis conducere) cu fotografie de dată recentă (în cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate anterior);

·        chitanță în valoare de 7 lei (contravaloarea cărții de identitate) eliberată de direcția de impozite și taxe locale.

 

notă

·        minorii cu vârsta între 14 și 18 ani care au pierdut actele de identitate, se vor prezenta pentru noul act însoțiți de unul din părinți sau reprezentantul legal având actul de identitate asupra sa, care va semna cererea alături de acesta.

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENȚIUNII PRIVIND STABILIREA REȘEDINȚEI

 

·        cerere tip pentru înscrierea în actul de  identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței ( de la ghișeul de evidență a persoanelor);

·        actul de identitate în care urmează a se  înscrie mențiunea de stabilire a reședinței;

·        documentul cu care se face dovada  adresei de reședință, original și copie;

 

     DOCUMENTE NECESARE OBȚINERII CĂRȚII DE IDENTITATE ÎN CAZUL SCHIMBĂRII DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

 

·        cerere tip de eliberare a actului de identitate ( de la ghișeul de evidență a persoanelor);

·        pașaportul românesc valabil sau expirat (original și copia filei conținând datele personale) ori certificatul de cetățenie română (original și copie);

·        actul de identitate și/sau pașaportul, eliberate de autoritățile străine (original și copie);

·        certificatul de naștere, original și copie;

·        certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;

·        certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă /irevocabilă, în cazul persoanelor divorțate, original si copie;

·        certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani care își schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate, original și copie;

·        documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;

·        chitanță în valoare de 7 lei (contravaloarea cărții de identitate) eliberată de direcția de impozite și taxe locale .

 

        În situația în care numai unul dintre părinți își schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesară prezentarea copiei, tradusă și legalizată, a hotărârii judecătorești definitivă/irevocabilă prin care copiii au fost încredințați părintelui care își schimbă domiciliul în România sau consimțământul celuilalt părinte, dat în fața personalului consular de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate ori la autoritățile străine competente ( tradusă și legalizată).

 

DOCUMENTE NECESARE OBȚINERII CĂRȚII DE IDENTITATE ÎN CAZUL DOBÂNDIRII CETĂȚENIEI ROMÂNE

 

·        cerere tip de eliberare a actului de identitate ( de la ghișeul de evidență a persoanelor);

·        certificatul de cetățenie română (original și  copie); 

·        certificatul de naștere, eliberat de autoritățile române (original și  copie); 

·        certificatul de căsătorie, eliberat de autoritățile române, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;

·        certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă /irevocabilă, în cazul persoanelor divorțate, original și copie;

·        certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani care dobândesc cetățenia română împreună cu părinții, eliberate de autoritățile române, original și copie; 

·        documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;

·        un document cu fotografie cu care solicitantul poate face dovada identității, respectiv: pașaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original și copie;

·        documentul care atestă dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul României eliberat de inspectoratul general pentru imigrări ( original și copie); 

·        chitanță în valoare de 7 lei (contravaloarea cărții de identitate) eliberata de direcția de impozite și taxe locale .

       La eliberarea actului de identitate persoana în cauza va preda permisul de ședere eliberat de inspectoratul general pentru imigrări pentru a fi remis structurii emitente.

       În situația in care persoana nu mai deține permisul de ședere, i se solicita o declarație privind condițiile în care a pierdut ori i-a fost furat documentul.

 

 

DOCUMENTE NECESARE OBȚINERII CĂRȚII DE IDENTITATE PROVIZORII PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINATATE CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

 

·        cerere tip de eliberare a actului de identitate (de la ghișeul de evidență a persoanelor); 

·        pașaportul, aflat în termen de valabilitate, cu menționarea țării de domiciliu, (original si copia filelor conținând datele personale și domiciliul); 

·        2 fotografii mărimea ¾ cm cu bandă albă de 7 mm la baza; 

·        certificatul de naștere, original și copie;

·        certificatul de căsătorie,  sau al soțului supraviețuitor, original și copie;

·        certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă /irevocabilă, în cazul persoanelor divorțate, original si copie; 

·        documentul cu care se face dovada  adresei de reședință din România, original si copie;

·        chitanță în valoare de 1 (un) leu (contravaloarea cărții de identitate provizorii) – eliberată de direcția de impozite și taxe locale.

 

CARTEA PROVIZORIE DE IDENTITATE:

 

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărții de identitate și în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România. Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabilește de serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, dar nu poate fi mai mic de 30 de zile sau mai mare de un an.

Acte necesare

- cerere - de la ghișeul SPCLEP

- documentele pe care le poate prezenta pentru a face dovada numelui, stării civile, cetățeniei române, a adresei de domiciliu, două fotografii 3/4 cm având la bază o bandă albă de 7 mm și documentul cu care face dovada achitării , în condițiile legii a chitanței reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii.