Informații de interes public

 

 

        Persoanele fizice sau juridice sunt  îndreptățite a solicita informații de interes public astfel cum acestea sunt stabilite de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

        Asigurarea de către autoritățile și institutiile publice a accesului la informațiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului
pentru relații publice sau al persoanei desemnate în acest scop.

       Potrivit dispozițiilor art.5 ale acestui act normativ, sunt informații de interes public următoarele:

       Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea D.J.E.P.

       Structura organizatorică

       Conducerea D.J.E.P

       Funcționarul responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public și purtătorul de cuvânt

       Contact

       Bugetul si bilantul contabil

       Raport de activitate

       Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001

       Protectia avertizorilor in interes public

       

 

În conformitate cu prevederile art.6 din Legea 544/2001:
     (1) Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obțina de la autoritatile si institutiile publice, în conditiile prezentei legi, informatiile de interes public.
     (2) Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal.
     (3) Solicitarea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:
         a) autoritatea sau instituția publica la care se adreseaza cererea;
         b) informatia solicitata, astfel încat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;
         c) numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului.

Potrivit art.12 din Legea nr.544/2001, se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, urmatoarele informatii, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii:
     a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
     b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
     c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
     d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
     e) informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala,
sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;
     f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces;
     g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.